Veškeré činnosti uživatele související s výše uvedeným a všechny další úkony uživatele na webu se označují jako “užívaní služeb”. Užívání webu je pro uživatele dobrovolné a bezúplatné. Výjimku tvoří pouze placená inzerce na základě smlouvy mezi inzerujícím subjektem a provozovatelem webu.

Provozovatel webu neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí či událostí, kterou nemůže objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob. Uživatel není oprávněn vznášet jakékoli právní nároky vůči provozovateli webu v souvislosti s nedostupností služeb, výpadky provozu či technickými problémy. Provozovatel není odpovědný za obsah, které na portál vkládají uživatelé.

Provozovatel má právo zásahovat do systému webu bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Vkládání osobních údajů při registraci i vkládání zvukových, audiovizuálních, fotografických a textových materiálů na něž se vztahují předpisy o ochraně osobních údajů je dobrovolné. Registrací dává uživatel souhlas s jejich používáním pro potřeby a v rámci činnosti webu.

Web zpracovává veškeré osobní údaje dle zákona č.101/200 Sb. o ochraně osobních údajů v ČR, resp. zákona č. 428/2002 Z. z. o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů na Slovensku a chrání osobní údaje uživatelů před jejich zneužitím. Uživatel je odpovědný za veškeré svoje aktivity v rámci užívání služeb webu a prohlašuje, že je nebude zneužívat k činnosti v rozporu s platným právním řádem ani dobrými mravy a obchodními zvyklostmi. Uživatel zejména dodržuje právní předpisy v oblasti autorského zákona a dbá na práva třetích osob při vkládání zvukového, audiovizuálního, obrazového a textového obsahu.

Provozovatel webu má právo odstranit zvukový, audiovizuální, obrazový, či textový materiál vložený uživatelem, pokud by jeho obsah, či zveřejnění bylo v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, zaměřením webu či obchodními zvyklostmi či podmínkami užívání. Provozovatel webu má ze stejných důvodů právo odstranit z webu uživatelský účet.
Uživatel dává souhlas s tím, aby mu byly zasílány informace o službách, novinkách a jiných aspektech činnosti webu, jejichž součástí může být reklamní sdělení. Provozovatel webu má právo na změnu těchto podmínek užívání, přičemž o nich bude s předstihem informovat uživatele formou e-mailu.